Varför fick inte Lagrådet granska LSS-ändringen?

LSS. Ändringarna i assistansersättningen upplevs av de berörda som ett övergrepp, skriver företrädare för assistansbranschen och önskar att Lagrådet ska få granska förslaget.
Alf Lundin mfl , juridiskt Ombud Assistanslotsen AB
Annons

Socialdepartementet skickade under våren ut ett förslag till lagändring i Assistans ersättningslagen (51 kap. 11§ Socialförsäkringsbalken.)  Förslaget kunde vid en första anblick verka harmlöst, men liksom remissinstanserna befarade lär det ge omfattande negativa konsekvenser – tvärtemot de slutsatser som dras i propositionen. 

Förslaget ligger nu i höstbudgeten, utgiftsområde 10 och går i korthet ut på att regeringen ska kunna ge order till Försäkringskassan att ändra schablonbeloppet under innevarande budgetår utan att vare sig riksdag eller partners/biståndsberättigade kan påverka situationen.

Konsekvenserna blir förödande för assistansberättigade som fram till idag kunnat vara säkra på vilket utrymme de haft för att avlöna sina anställda. För assistansanordnarna så skulle en sådan förändring antagligen utmynna i att det inte går att garantera kvalitén i uppdraget, och då blir kommunerna som ytterst ansvariga enda utvägen. Då är övervältringen av kostnader och individer från stat till kommun åter ett faktum. 

Annons

I normala fall så ska Lagrådet tillfrågas och granska lagförslag enligt nedanstående kriterier. Det har de inte fått göra denna gång. Det är endast Riksdagen, regeringen eller utskotten som kan begära att lagrådet ska granska ett ärende.

Lagrådets granskning ska avse 1. hur förslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt, 2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra, 3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav, 4. om förslaget är utformat så att lagen kan antas tillgodose de syften som har angetts, och 5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen. Lag (2010:1 408). 

Att förslaget har uppmärksammats och diskuterats är bra, men en samlad rörelse från olika handikappförbund har inte gett effekt, förslaget måste uppmärksammas av styrande politiker och återsändas för en genomlysning i Lagrådet. De som berörs kan i nuläget bara konstatera förändringen, vilket upplevs som ett övergrepp på personer med de största stödbehoven.

Vi som dagligen arbetar nära brukarna/kunderna, som tillhör de mest utsatta i samhället, känner oss frustrerade, förbigångna och fastbundna när förslaget nu ligger i skarpt läge. Vi känner oss inte säkra på att vi ska kunna leva upp till det förtroende som vi fått av personer som är starkt beroende av vår seriositet och vårt engagemang i deras vardag. 

De riskerade konsekvenserna bör ställas mot intentionerna i LSS-lagen, där kontinuitet förespråkas. En bärande faktor för den enskildes trygghet är att stödet finns och att grundprincipen – att kunna leva som andra i motsvarande ålder – inte skall ifrågasättas. När det gäller rättssäkerheten så känns den fjärran om förslaget sjösätts. 80 000 assistenters anställningstrygghet vattnas ur och ett stort antal företag riskerar att mista sina förutsättningar att bidra till den svenska välfärden. 

I det PM som ligger till grund för lagändringen kan man läsa att förslaget inte får några konsekvenser för någon inblandad. Det visar med tydlighet att man inte satt sig in i alla aspekter. Dessutom föregår beslutet en nyligen tillsatt LSS-utredning som syftar till att säkra kvalitén för biståndsberättigade. En annan del i förslaget är differentierade schablonbelopp, vilket eventuellt kan vara bra, men även detta är outrett. Låt hellre alla dessa frågor utredas ordentligt.

Det förslag som nu ska klubbas riskerar att försämra levnadsförhållandena för mängder av människor. Både de som befinner sig i en utsatt situation och deras assistenter. Därtill skapar det oro för ett stort antal företag som varje dag gör viktiga insatser. Vi har trots allt en förhoppning att olika partiföreträdare hörsammar vår vädjan om att hantera detta förslag på ett seriöst sätt, genom att inkludera frågan i den LSS-utredning som nyligen tillsatts – eller att begära att Lagrådet ska granska förslaget.  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Omsorg

LSS-utredningen

Regeringen tillsatte i slutet av maj en särskild utredare, Désirée Pethrus (KD), som ska se över assistansersättningen och delar av lagen om stöd och service, LSS. Utredningen skapar debatt.
Klicka här för att delta i debatten

15 inlägg i denna debatt

Åsa Regnér, barn-, äldre och jämställdhetsminister (S)
Maria Persdotter, förbundsordförande RBU
Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
Bengt Westerberg, fd partiledare i L (då FP)
Maria Mattsson , politisk sekreterare (L) Järfälla
Alf Lundin mfl, juridiskt Ombud Assistanslotsen AB
Lise Lidbäck, förbundsordförande Neuroförbundet
Cecilia Ekholm , sakkunnig i frågor rörande personlig assistans, KFS
Maria Mattsson, ersättare i socialnämnden (L) Järfälla
Maria Lundqvist-Brömster & Ann Hellströmer, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft
Josefin Mikaelsson, distriktschef på Humana Assistans
Bengt Westerberg, socialminister 1991-1994

Dela den här debatten

Fler artiklar om Omsorg

Igår 09:49

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening
Igår 09:56

Kostråd måste kunna få anpassas till individen

Jenny Levin mfl, leg. dietist primärvården Stockholm

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här