Växande stöd för antroposofisk vård

Sjukvård. Riksdagen kommer inom några månader att ta ställning till frågan om vi även fortsättningsvis skall ha möjlighet att välja integrativ antroposofisk vård och medicin i Sverige. EU-regelverket kräver att Sverige hittar en långsiktig lösning, liksom många andra EU-länder redan har gjort.
Torkel Falkenberg m.fl , styrelsemedlemmar, Läkarföreningen för Integrativ Medicin
Annons

Riksdagen kommer inom några månader att ta ställning till frågan om vi även fortsättningsvis skall ha möjlighet att välja integrativ antroposofisk vård och medicin i Sverige. 

Vi står inför stora ekonomiska utmaningar med sjukvårdskostnader som ökar snabbare än BNP. Dagens offentliga debatt berör dock alltför sällan de möjligheter som finns genom att anamma de nya synsätt på hälsa och läkning, som vi i Läkarföreningen för integrativ medicin (LIM) ställer oss bakom. 

Den allra största delen av den medicinska forskningen bedrivs i dag av läkemedelsföretag med inriktning på nya läkemedel. Den totala kostnaden för läkemedel i Sverige år 2014 uppgick enligt socialstyrelsen till ca 37 miljarder kronor. Samtidigt söker alltfler vård på grund av läkemedelsbiverkningar. Enligt Sveriges apoteksförening är kostnaden för de skador och biverkningar som felaktig användning av läkemedel orsakar ungefär 20 miljarder kronor varje år. 

Annons

Integrativ vård är en hälsoinriktad vårdform, som kombinerar skolmedicinsk behandling med kompletterande uppbyggliga läkemedel och terapier, och som internationellt vinner alltmer mark. Världshälsoorganisationen (WHO) uppmanar i sitt tioåriga strategidokument, som även Sverige står bakom, medlemsländerna att tillsätta nationella expertgrupper för att synliggöra detta område där okunskapen hos vårdgivare och beslutsfattare bedöms vara stor och möjliga vinster för samhället stora. 

Antroposofisk medicin är den mest utvecklade integrativa vårdformen i Europa. Omvårdnaden är individinriktad och fokuserar på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa (så kallad salutogenes) i stället för på det sjuka. Antroposofiska läkemedel är patientsäkra och tas ur mineral- och växtriket samt i viss mån från några djurarter såsom bin och bygger på den europeiska uråldriga naturläkemedelstraditionen.

Att Nobelpriset i år går till Youyou Tu för forskning kring malariamedlet Artemisia annua, som använts för behandling av feber i dryga 2000 år, visar på potentialiteten i viss traditionell medicin - något som generaldirektören för WHO ofta påpekar. 

Två svenska jämförande stress- och smärtstudier visar att integrativ vård kan leda till betydande vinster jämfört med vanlig vård. Patienter som fått antroposofisk vård på Vidarkliniken, Nordens enda antroposofiskt inriktade sjukhus, har efter tre månader kraftigt minskat sina behov av stress - och smärtläkemedel (se bilden), medan motsvarande grupper som behandlats inom den traditionella vården i stället ökat sin medicinering. 

Tidigare regeringar har under 30 år gett tillstånd till försäljning av antroposofiska läkemedel, men nu kräver EU-regelverket att Sverige hittar en mer långsiktig lösning. Flera länder inom EU har redan gjort detta. Läkemedlen används i stora delar av övriga Europa och kan dessutom styrkas som helt patientsäkra.

Eftersom omsättningen av antroposofiska läkemedel är mycket liten i Sverige (6,5 miljoner SEK) riskerar de byråkratiska och kostsamma förslagen som riksdagen nu har att ta ställning till att försvåra patienternas möjligheter till integrativ vård i framtiden. Vi anser att det vore rimligare att godkänna medel som redan är registrerade i andra EU/EES länder efter en enkel ansökan och till kostnader som är rimliga i förhållande till den låga omsättningen. 

Vi tror att Sverige skulle vinna på en mer hälsoinriktad sjukvård med en sänkt läkemedelsförbrukning och färre sjukdagar som följd. Men mer resurser behövs till gränsöverskridande forskning och därför behöver staten avsätta riktade medel till den lovande och av WHO förordade integrativa vårdforskningen.

Debatt/ Sjukvård

Antroposofisk vård

Inför att frågan om den antroposofiska vårdens och medicinens vara eller inte vara i Sverige snart kommer att avgöras i riksdagen har en debatt uppstått.
Klicka här för att delta i debatten

7 inlägg i denna debatt

Torkel Falkenberg m.fl , styrelsemedlemmar, Läkarföreningen för Integrativ Medicin
Mats Reimer, barnläkare och bloggare på Dagens Medicin
Ursula Flatters, läkare och styrelseledamot, Vidarkliniken
Mats Reimer, barnläkare och bloggare på Dagens Medicin
Karin Meyer, vd, Apotekarsocieteten
Ursula Flatters, läkare och styrelseledamot, Vidarkliniken

Dela den här debatten

Fler artiklar om Sjukvård

Idag 05:45

”Vinstutredningen håller inte som beslutsunderlag”

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega
22 februari

”Mångfald av vårdgivare viktigt även för personalen”

Håkan Tenelius & Karin Liljeblad, Vårdföretagarna
22 februari

Dags att lägga ned de krisande landstingen?

Sven Román , barn- och ungdomspsykiater
21 februari

”Vinststopp nödvändigt för att lösa vårdkrisen”

Agneta Lenander mfl, sjuksköterska, ledamot (V) regionfullmäktige, Region Skåne

Senast publicerat

Idag 16:09

”Slöjan befäster hora–madonna-komplexet”

Jenny Sonesson, krönikör Dagens Samhälle
Idag 14:52

Bidragstvätteri riskerar stå kommunen dyrt

Jan Kluge, ordförande Sveriges Tvätteriförbund
Idag 13:59
Idag 11:27

Forskare: Så ser vi på alternativen till en flygskatt

Jonas Åkerman mfl, forskningsledare, KTH

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här