Tänk om, Socialstyrelsen!

Vårdbemanning. Att säkerställa att den enskilde får det bistånd som hon/han har rätt till och att insatserna genomförs med god kvalitet – det är en målsättning som varje verksamhet skriver under på. Men Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om bemanning och ansvaret för äldre innebär ökad byråkrati och kostnad utan motsvarande kvalitetsökning för den enskilde. Föreningen Sveriges Socialchefer uppmanar därför Socialstyrelsen att tänka om.
Annons

I förslaget till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden missar Socialstyrelsen helt det övergripande målet. Införs förslaget riskerar den ökade byråkratin kring detaljbesluten att leda till att den enskilde inte får det stöd som hen behöver lika snabbt som i dag – samtidigt som förslaget binder upp resurser på fel ställen i organisationen.

Kvalitetsbrister som grund för förslaget. Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) delar inte Socialstyrelsens bedömning om att mer än hälften av landets boenden har otillräcklig bemanning och bristande kvalitet. I den senaste brukarundersökningen uttryckte 9 av 10 att de är nöjda eller mycket nöjda med den vård och omsorg som de får på sitt särskilda boende. I samma undersökning upplevde 9 av 10 att de har förtroende för personalen och att de är trygga på sitt boende. Även OECD konstaterade i den rapport som publicerades under våren 2014 att Sverige i dag har kanske världens bästa äldreomsorg.

Ovanstående till trots är FSS medveten om att det i vårt avlånga land också finns enheter med kvalitetsbrister. Men enheter där ett systematiskt förbättringsarbete sker, mår absolut bäst utan ökade administrativa pålagor.

Annons

Detaljbeslut på särskilt boende. FSS menar att de föreslagna detaljerade individbesluten på särskilt boende inte ger synbar nytta för den enskilde, utan kan leda till att insatserna anpassas långsammare till individens behov än vad som sker idag. Förslaget om detaljbeslut, vilket per definition kräver en utredning som tar allt från ett par dagar till flera veckor i anspråk, motsäger andra goda ansatser i föreskrifterna som till exempel genomförandeplanens betydelse. Om målet är att den enskilde ska få det stöd och den omsorg som hen behöver när hen behöver det krävs en lyhörd och flexibel verksamhet – då blir genomförandeplanen central. FSS tror däremot inte att detta mål uppnås genom detaljbeslut på individnivå.

Bemanningskrav. Bemanningen på landets särskilda boenden ska utgå från lokala förutsättningar och individuella behov, det är FSS uttryckliga ståndpunkt. Ökad statlig detaljstyrning leder enbart till suboptimering av samhällets resurser.

Ny teknik. I förslaget saknas skrivningar om hur Socialstyrelsen ställer sig till teknikanvändande inom särskilda boenden. Att använda ny teknik är enligt FSS både klokt och nödvändigt för att kunna fortsätta utveckla kvaliteten på våra särskilda boenden.

Ikraftträdande. Socialstyrelsen föreslår 31 mars 2015 som datum för ikraftträdande. Om dessa föreskrifter och allmänna råd skulle införas kan ett tidigare datum än den 1 juli 2016 inte komma i fråga, menar FSS, och i så fall givetvis med full kostnadstäckning utifrån en noggrann kostnadsberäkning.

Kostnadskonsekvenser. Socialstyrelsen har lämnat två besvärande olika kalkyler där kostnadskonsekvenserna för staten varierat mellan 250 miljoner kronor till 13 miljarder kronor, där det helt saknas beräkningar för den kommunala merkostnaden. FSS efterfrågar en genomarbetad kalkyl över de kostnader som föreskrifterna skulle leda till på både statlig och kommunal nivå. Det är först i ljuset av en sådan kalkyl som en seriös analys av nyttan och värdet med förslaget kan göras.

Fler artiklar om Omsorg

Idag 05:45

”Vinstutredningen håller inte som beslutsunderlag”

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega
23 februari

När allt fler unga säljer sex krävs handling

Andréa Ström, vice ordförande (M) socialnämnden Stockholms stad
17 februari

Varför inte göra vårdens kvalitet till valfråga istället?

Håkan Tenelius, näringspolitisk chef Vårdföretagarna
14 februari

”S bör göra vinststopp till en valfråga”

Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad

Senast publicerat

Idag 16:09

”Slöjan befäster hora–madonna-komplexet”

Jenny Sonesson, krönikör Dagens Samhälle
Idag 14:52

Bidragstvätteri riskerar stå kommunen dyrt

Jan Kluge, ordförande Sveriges Tvätteriförbund
Idag 13:59
Idag 11:27

Forskare: Så ser vi på alternativen till en flygskatt

Jonas Åkerman mfl, forskningsledare, KTH

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här