Ta åldersdiskrimineringen på allvar

Arbete. Nyligen presenterade regeringen ett lagförslag om ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. Detta är givetvis bra, men inte tillräckligt för att stoppa åldersdiskrimineringen i arbetslivet. Fler åtgärder måste till.
Marcela Mella-Rinderud , koordinator Tema Likabehandling
Annons

Erik Ullenhag presenterade i för någon vecka sedan lagrådsremissen Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering. I den föreslås att diskrimineringsskyddet vid sidan av arbetslivet även ska gälla till exempel inom hälso- och sjukvården, i kontakten med arbetsförmedlingen eller när man köper en vara, tjänst eller bostad. Detta är förstås positivt men det finns fortfarande luckor i diskrimineringslagstiftningen. Bland annat omfattas bara kön, etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning av lagens krav på att arbetsgivare ska arbeta aktivt och förebyggande för lika rättigheter och möjlighet.

Tema Likabehandling, en av Europeiska socialfondens fem temagrupper, har gett opinions- och marknadsundersökningsinstitutet GfK i uppdrag att till 1000 personer i åldern 15-84 år ställa frågan om de någon gång upplevt diskriminering på arbetsplatsen. 19 procent svarade ja. Vanligast var att man hade upplevt sig könsdiskriminerad (11 procent) men därefter var upplevelsen av diskriminering som har samband med ålder starkast (8 procent).

Trots att förbudet mot åldersdiskriminering bara funnits i Sverige sedan 2009, är det relativt många som anmäler diskriminering som har samband med ålder. Under 2011 fick Diskrimineringsombudsmannen (DO) in 248 anmälningar om åldersdiskriminering. DO:s rapport Åldersdiskriminering i arbetslivet visar att åldersdiskriminering ofta förekommer i samband med rekrytering och kompetensutveckling. Detta gäller både äldre och yngre.

Annons

Att inte bli diskriminerad på jobbet är en mänsklig rättighet. Samtidigt förlorar samhället också viktig kompetens när diskriminering sker. Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har påtalat att åldersdiskrimineringen kostar de svenska arbetsgivarna mångmiljardbelopp.

Samhället bör därför satsa på att ta krafttag mot diskriminering i arbetslivet som har samband med ålder:

• Regeringen bör snarast utarbeta ett förslag där kraven på att arbetsgivare ska arbeta förbyggande mot diskriminering även ska gälla ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning och könsidentitet eller könsuttryck. Den nuvarande lagen är inkonsekvent och riskerar att skapa hierarkier mellan de olika diskrimineringsgrunderna och förvirring hos arbetsgivare.

• Regeringen bör se över de undantag som finns i lagstiftningen gällande åldersdiskriminering i arbetsliv och utbildning och som riskerar att urholka diskrimineringsskyddet.

• Arbetsgivare bör börja arbeta redan nu för att förebygga åldersdiskriminering. Utan ett förebyggande arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter ökar risken att man diskriminerar arbetstagare.

• Arbetsgivare bör arbeta mot åldersdiskriminering på ett normkritiskt och intersektionellt sätt för att nå reell förändring. Med normkritiskt arbetssätt menas att arbetsgivare arbetar med att förändra sina egna organisationsstrukturer istället för att inrikta sig på att ändra individer. Med intersektionellt arbetssätt menas att arbetsgivaren tar i beaktning att flera maktstrukturer och normer ofta samverkar på arbetsplatsen. Det är till exempel stor skillnad på hur äldre, svenskfödda kvinnor riskerar att åldersdiskrimineras jämfört med till exempel yngre, utlandsfödda män.

• Arbetsgivare måste göra upp med de myter som finns på arbetsplatsen. Myter som bygger på olika normer och föreställningar, som att det inte går att anställa äldre för att de ändå ska gå i pension – fast det egentligen är yngre som i högre utsträckning byter arbetsplats. Eller myten att yngre måste uppnå en viss ålder för att ha samma auktoritet som äldre.

EU har utsett 2012 till temaåret för Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationer. Tema Likabehandling ska därför särskilt sätta fokus på aktiviteter som handlar om lika rättigheter oavsett ålder under 2012.

Tema Likabehandling kommer att genomföra ett antal aktiviteter för att lyfta frågan om ett arbetsliv för alla, bland annat med en kunskapsstafett med forskare, fackförbund och politiker, aktiviteter under Almedalsveckan och även på Arbetsmiljöforums årliga konferens Working Life i oktober. Och vi kommer att uppmärksamma åldersdiskriminering genom att ordna seminarier för att belysa området ur ett brett perspektiv samt sätta fokus på de branschspecifika skillnader som är kopplade till likabehandling oavsett ålder.

Tema Likabehandling tror och hoppas att fler aktörer i och med temaåret sätter frågan om åldersdiskriminering på agendan och att lagstiftningen ses över så att verklig förändring kan ske.

Sverige har inte råd med en diskriminerande bortsortering av arbetskraft, varken socialt, ekonomiskt eller kunskapsmässigt!

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Arbete

21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
15 mars
13 mars

Replik: Bristyrken hjälps inte av protektionism

Anna König Jerlmyr , oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad
9 mars

”Det måste bli lättare att rekrytera till bristyrken”

Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd (S), Stockholm
8 mars

Fler i arbete med nationell strategi för validering

Jonas Milton mfl, ordförande Valideringsdelegationen 2015–2019

Senast publicerat

Idag 05:45
Idag 05:45

”Socialstyrelsens riktlinjer försämrar för patienterna”

Rolf Holmqvist & Christer Sandahl, professorer Linköping resp Karolinska
Idag 05:45

”Skåne har inte råd med Länsstyrelsen”

Carina Wutzler & Henrik Thorsell , kso resp andre vice ordf (M), Vellinge
Igår 15:29

Vill C skapa kaos med SD i hejarklacken?

Hedda Berkesand, språkrör Grön Ungdom i Stockholmsregionen
Igår 13:15

Nu tar vi ledartröjan inom offentlig upphandling

Johnny Magnusson mfl, regionstyrelsens ordförande (M) Västra Götalandsregionen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här