Synskadades rätt till ledsagning måste säkras

LSS. Kommunerna har blivit mer restriktiva när det gäller att bevilja ledsagning till synskadade. Enligt Socialstyrelsen är bedömningarna rättsosäkra. Ledsagningen måste därför genomlysas när regeringen nu ser över LSS.
Håkan Thomsson , förbundsordförande Synskadades Riksförbund
Annons

Regeringens kommande översyn av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, måste genomlysa även insatsen ledsagning. 

För många blinda och gravt synskadade är ledsagarservice en förutsättning för att kunna delta i samhället på jämlika villkor. Men allt färre personer får del av LSS-insatsen ledsagning.

Ledsagarservice öppnar för att individen ska ha möjlighet att vara socialt delaktig, kunna motionera, kunna ta del av fritids- och kulturaktiviteter eller för att kunna utöva sina demokratiska rättigheter.

Annons

I Socialstyrelsens kartläggning av LSS (2015) pekar myndigheten på stora inskränkningar och bristande likvärdighet inom insatsen ledsagarservice. Socialstyrelsen skriver att ledsagarservice är en av de LSS-insatser som har flest avgränsningar i lokala riktlinjer.

Sedan 2008 har antalet personer med LSS-ledsagning minskat med 13 procent. Färre kvinnor än män får sådan ledsagning.

Kommunerna har på senare år intagit en alltmer restriktiv hållning när det gäller att bevilja ledsagning enligt LSS till gravt synskadade, blinda och dövblinda.

Synskadades Riksförbund har kontaktats av ett antal medlemmar som har haft insatsen i många år, och plötsligt blivit av med den.

Den kommande LSS-översynen behöver titta på ledsagningen ur flera perspektiv.

• Det behövs ett förtydligande i lagen att såväl blinda och gravt synskadade som dövblinda tillhör den grupp (personkrets) som har rätt till insatsen ledsagning enligt LSS. Översynen skulle kunna ge svar på om dessa grupper ska fortsätta tillhöra personkrets 3 eller utgöra en egen fjärde personkrets.

• Allt för ofta bedöms behovet felaktigt. Exempelvis är det i dag vanligt att förmågan att själv klä på sig eller sköta sin hygien är avgörande för rätten till ledsagning. Här borde i stället orienteringsförmågan och möjligheterna att på egen hand utföra ärenden vara de relevanta kriterierna.

• Översynen behöver klargöra att synhjälp, exempelvis läs- och skrivhjälp, hjälp att sortera tvätt efter färger och dylikt, ingår i insatsen ledsagarservice.

• Enligt Socialstyrelsen finns det brister i rättssäkerheten i bedömningen av LSS-insatser. Här krävs tydlighet för att domstolarna inte ska kunna göra egna godtyckliga tolkningar av behov och vad ”goda levnadsförhållanden” innebär.

• Översynen bör också titta på vilka hälsorelaterade vinster en mer rättsäker tillämpning och friare bedömning av LSS-insatser skulle få. Vi vet att synskadade genomsnittligt har en sämre hälsa än övriga befolkningen.

En modell för att utveckla ledsagningen testades nyligen i Laholms kommun. Individen fick där använda det antal ledsagartimmar som hon eller han ansåg behövas. Det visade sig vara kostnadsneutralt för kommunen och mycket positivt för individen.

Så positivt att Laholm från årsskiftet har permanentat modellen för alla brukare. Laholmsmodellen bör prövas och utvärderas även i större kommuner.

När det gäller översynen i sin helhet är det viktigt att det finns ett tydligt brukarperspektiv genom hela processen. LSS är en rättighetslagstiftning och det är avgörande att detta perspektiv behålls och förstärks.

Det är en självklarhet att översynens arbete ska utgå från innehållet i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerat.

Debatt/ Omsorg

LSS-utredningen

Regeringen tillsatte i slutet av maj en särskild utredare, Désirée Pethrus (KD), som ska se över assistansersättningen och delar av lagen om stöd och service, LSS. Utredningen har redan skapat debatt.
Klicka här för att delta i debatten

Dela den här debatten

Fler artiklar om Omsorg

22 september

Varför fick inte Lagrådet granska LSS-ändringen?

Alf Lundin mfl, juridiskt Ombud Assistanslotsen AB
20 september

Bred satsning ska öka kunskapen om våld

Gun Heimer mfl, chef Nationellt centrum för kvinnofrid
19 september

KD: Vinglig färd med Löfven i förarsätet

Acko Ankarberg Johansson, partisekreterare (KD)
19 september

Så slipper asylsökande att tvångsflyttas

Johanna Jönsson, integrations- och migrationspolitisk talesperson Centerpartiet

Senast publicerat

Idag 15:06

MP: Regeringen håller skollöftena

Elisabet Knutsson, utbildningspolitisk talesperson (MP)
Idag 12:39

Bilen har en framtid - i delningsekonomin

Claudio Skubla
, förbundsdirektör 
Svenska Taxiförbundet
Idag 10:55

Genomför hembesök för jämställdhetens skull!

Erik Andersson, riksdagsledamot (M) Stockholms län
Idag 10:26

Ojämlik vård upp till landstingen att åtgärda

Håkan Tenelius & Karin Liljeblad, Vårdföretagarna

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här