Svårare och farligare att cykla på landsväg

Cykeltrafik. Cykeltrafiken på landsväg väntas öka. Samtidigt har framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister blivit sämre, inte minst genom utbyggnaden av så kallade 2+1-vägar.
Henrik Oretorp , kommunråd (C) Halmstad
Annons

Ökad cykling är en viktig del för att uppnå klimatmålen, ökad folkhälsa och minskad trängsel i storstäder. En mycket oroande trend är dock att cyklingen minskar bland barn och ungdomar, och regeringen har nu beställt en utredning av Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, för att ta reda på vad man kan göra för att vända trenden. 

Vi tror att den viktigaste nyckeln till ökad och säkrare cykling för alla åldrar är god cykelinfrastruktur både på statliga och kommunala vägar. I dag satsas dock mindre än 1 procent av den totala statliga infrastrukturbudgeten på cykling och den verkliga andel som faktiskt genomförs är ännu mindre då projektenmedlen ofta omprioriteras och pengarna inte är öronmärkta.  

Regeringen presenterade under hösten sin infrastrukturproposition för perioden 2018–2029, och kommer efter att riksdagen fastställt inriktning och de ekonomiska ramarna ge Trafikverket respektive länen uppdraget att ta fram förslag till nationell transportplan samt länstransportplaner. Transportplanerna kommer mer detaljerat fördela pengarna på olika projekt och trafikslag. Beslut i frågan kommer sedan att tas av regering och riksdag under 2018. 

Annons

I många fall har utbyggnaden av så kallade 2+1-vägar på det statliga vägnätet i landet inneburit försämrad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister och andra oskyddade trafikanter. Här finns en stor förbättringspotential då dessa vägar är länkar mellan bostad och arbete respektive skola för många människor på landsbygden. Framförallt då elcykeln nu gör intåg i Sverige och cykling på längre avstånd kommer att öka.

Regeringens satsning på stadsmiljöavtal har justerats inför 2017 så att kommunerna nu även kan söka medel direkt till investeringar i cykelinfrastruktur. Detta ser vi som positivt och det liknar Danmarks statliga cykelfond som många pekat ut som ett effektivt exempel. Vi hoppas att cyklingen kommer att få en rejäl andel av denna statliga satsning, vilket kommer hjälpa kommunerna att satsa på cykling i sitt trafiknät. 

Svenska Cykelstäder, som består av 21 framstående cykelkommuner i Sverige, vill skicka med följande uppmaningar till Regering, Riksdag, Trafikverket och länen inför kommande Transportplaner. 

  • Cykelinfrastrukturen måste få en avsevärt större andel av budgeten i transportplanerna än den knappa procent som varit budgeterat senaste planeringsperioderna. 
  • Trots den låga andelen budgeterade medel till cykling har utfallet blivit lägre på grund av att man omfördelar medel under perioden från cykling till annat. Det är dags att öronmärka pengar i budgeten till cykling. 
  • På senare år har det spritt sig en praxis över landet med krav på kommunal medfinansiering av det regionala cykelvägnätet. Denna praxis bör upphöra. Staten bör ta det fulla ansvaret för cykelinfrastrukturen på det statliga vägnätet. 
  • Trafiksäkerhet även för oskyddade trafikanter är viktig, vid bygge av 2+1-väg ska huvudregeln vara att gång och cykelväg också byggs.

Avslutningsvis ser vi framemot att inom närtid få ta del av den nationella cykelstrategin.

Styrelsen Svenska Cykelstäder:

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Infrastruktur

22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
22 mars

”Biogasen används bäst till elproduktion”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
20 mars

Unionen: ”Så skapas ett framgångsrikt Norrland”

Stig Boman mfl, ordförande Unionen Västerbotten
18 mars

Regeringen måste påskynda utbyggnaden av Arlanda

Karin Ernlund & Michaela Haga, ordföranden (C) Stockholms stad & Stockholms län

Senast publicerat

Igår 16:44

”Malmöbornas trygghet har ignorerats”

Tony Rahm, andre vice ordf (M) fritidsnämnden Malmö
Igår 15:16
Igår 14:45

”Porta dem som trakasserar på badhusen”

Anna König Järlmyr & Bo Sundin, Moderaterna, Stockholms stad
Igår 13:36

”Barn med autism ingår i skoluppdraget”

Malin Holm & Jiang Millington, föräldranätverket Barn i Behov

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här