Sociala investeringsfonder gör kommunerna till vinnare

Omsorg. I Stockholm stad vill MP införa en social investeringsfond för tidiga och förebyggande sociala insatser. Även KD och V i Stockholm har kommit med liknande förslag – nu hoppas vi miljöpartister att fler ansluter sig till förslaget.
Stefan Nilsson , gruppledare (MP) Stockholms stad
Annons

Det är inte ovanligt att beslutsfattare erkänner det långsiktiga värdet av förebyggande insatser, men att de samtidigt fattar beslut som är alltför kortsiktiga. Ofta handlar det om att insatser sätts in för dem som har störst behov här och nu och för att en budget i balans kräver det. Fenomenet kallas ”temporal inkonsistens”. Trots att det ofta tidigt, redan i förskoleåldern, går att se vilka barn det riskerar att gå snett för senare i livet, är det sällan som tillräckliga insatser sätts in förrän det är för sent - och då riskerar kostnaderna att bli mångfalt större. Vi vet att om vi lyckas bespara ett enda barn en placering på ett långväga HVB-hem genom tidiga insatser så betalar det sig flera gånger om, både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv men framför ur ett mänskligt perspektiv.

I Stockholms stad har den moderatledda majoriteten skurit ner på socialtjänstens resurser med 10-15 procent sedan den tillträdde i slutet av 2006, bland annat genom att inte uppräkningar görs för löne- och prisökningar. I flera stadsdelar, som Enskede-Årsta-Vantör och Rinkeby-Kista, är situationen så allvarlig attt socialtjänsten larmar om att de inte längre klarar att leva upp till lagkraven, som en konsekvens av ständigt minskande resurser och krav på budget i balans. Att arbeta förebyggande är inte möjligt.

Miljöpartiet anser att det är helt nödvändigt med en generell ekonomisk upprustning av socialtjänsten i Stockholm, vi har bland annat föreslagit en tioprocentig förstärkning av den sociala barn- och ungdomsvården. Men staden - och fler kommuner - behöver också inrätta en social investeringsfond som gör det lättare att satsa långsiktigt. Med en sådan fond går det att skapa incitament för att satsa mer resurser på förebyggande arbete också i ordinarie driftsbudget. Exempelvis rektorer, förskolelärare och socialsekreterare vet ofta vad som skulle behöva göras för att vända en negativ utveckling, men de saknar det ekonomiska utrymmet. Med en social investeringsfond kan de få hjälp att leda sina idéer i bevis.

Annons

Ett kriterium för en social investeringsfond är att medlen placeras på särskilt konto, i någon mening ”skyddade” och beslutas om i särskild ordning. Fonden ska innehålla inslag av långsiktighet och helhetssyn och dessutom ha någon form av modell för ”avskrivningar”. SKL:s ekonomer menar att det är fullt rimligt att benämna sociala satsningar som investeringar. Däremot är det inte redovisningsmässigt möjligt att bokföra fondmedlen som investeringar och göra avskrivningar.

För Stockholms stad prognostiseras i år ett överskott på omkring en miljard kronor. Miljöpartiet anser att staden ska avsätta 200 miljoner kronor av överskottet till en social investeringsfond. Fonden bör vara cirkulerande, det vill säga i takt med att en enhet sparar in pengar på en tidig satsning så betalar den tillbaka motsvarande pengar till investeringsfonden. För att en ansökan ska kunna beviljas medel ur fonden ska den åtföljas av en välgrundad uppföljningsplan. Det ska på goda grunder kunna beräknas att kommunens kostnader minskas samtidigt som mänskliga vinster görs.

Fler artiklar om Omsorg

Igår 10:43

Placerade barn far illa i samhällsvården

Marco Fredin , socionom & verksamhetsutvecklare
19 april

Väntar fortfarande på kommunens ursäkt

Mats Reimer, barnläkare och bloggare
18 april

Göteborgs skolor använder inte otillåten metod

Karin Pleijel, (MP) ordförande i utbildningsnämnden Göteborg

Senast publicerat

Idag 13:43

Låt kommunerna delta i regiondiskussionerna

Gunilla Zetterström-Bäcke & Anna-Lena Andersson, kso och vice kso Härjedalen
Idag 10:41

Dubbelfel inom svensk förlossningsvård

Karin Christensson, nybliven förälder
Idag 10:14

Försäkringskassan måste ta hänsyn till individen

Ida Kåhlin & Elin Ekbladh , Sveriges Arbetsterapeuter resp universitetslektor
Idag 06:02
Idag 05:45

Ställ miljökrav på digitala verktyg för våra barn

Sören Enholm & Veronica Magnusson, TCO och Vision

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här