Skollagen hindrar skolans arbete mot narkotika

Narkotika. Skolinspektionen riktade i augusti hård kritik mot Njudungsgymnasiet i Vetlanda som stängt av elever som misstänkts ha använt narkotika. Beslutet visar att skolan måste acceptera att elever som använder narkotika kan gå kvar utan att skolan kan ingripa. Det är inte rimligt - skolan kan inte vara en fredad zon för elever som använder droger.
Staffan Hübinette , författare och lärare i drogprevention
Annons

Tolv elever vid Njudungsgymnasiet stängdes våren 2015 av från undervisningen. Efter misstankar om att eleverna använde narkotika erbjöds de att lämna drogtest. Detta var frivilligt men avstängning blev konsekvensen av att inte lämna drogtest. Tre elever lämnade positiva test, nio avstod. Samtliga avstängdes till dess negativa drogtest kunde uppvisas.

Skolan hävdade att en drogpåverkad elev ”utgör en stor säkerhetsrisk i skolmiljö framförallt under praktiska moment och beteendet inverkar negativt på andra elevers trygghet och studiero”.

Skolans agerande framstår som både rimligt och klokt, särskilt mot bakgrund av vad forskningen visar om hur cannabisanvändning påverkar skolk, betyg och avhopp i skolan. Många skolor i samma situation skulle vilja agera som Njudungsgymnasiet. Skolinspektionen konstaterar däremot i sitt beslut att avstängningarna strider mot skollagen.

Annons

Enligt skollagen kan en elev stängas av som ”stör eller hindrar utbildningens bedrivande, eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling, eller elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero”. 

Elever som använder eller misstänks använda droger men i övrigt inte uppträder hotfullt eller kränkande kan inte stängas av. Att en elev använder droger och lämnat positiva drogtest utgör enligt Skolinspektionen inte ”ett konkret beteende som inverkar negativt på andra elevers trygghet varför det inte finns stöd i skollagen att stänga av eleverna”. Eleven har således rätt att gå i skolan och skolan kan inte stänga av eleven. 

Detta gäller teoretiska moment. På praktiska utbildningar kan en elev som misstänks använda eller har upptäckts använda droger kan stängas av från farliga moment och praktik om eleven inte lämnar ”kvitto” på drogfrihet.

Alla torde vara överens om vikten av att förebygga och tidigt kunna upptäcka och agera för att bryta elevers cannabisanvändning. För detta krävs att skolan har möjligheterna att agera för att stödja och hjälpa eleven att lyckas med skolan. Ett visst mått av kontroll och konsekvenser är då ofta en förutsättning för att hjälpen ska fungera och eleven bli drogfri. Alla som arbetar i skolan vet också av erfarenhet att detta fungerar, behövs och gynnar eleverna. Njudungsgymnasiet agerande är därför helt riktigt men saknar stöd i lagen.

Enligt gällande lagstiftning är ett drogtest frivilligt och eleven får inte utsättas för påtryckningar eller hot om sanktioner när det gäller teoretiska moment. Om eleven säger nej till drogtest kvarstår osäkerheten om eleven använder droger. 

Tanken på frivillighet bygger på en allt för optimistisk föreställning om att eleven själv ska upptäcka och inse om hen har problem med droger och frivilligt söka hjälp. Det tar i genomsnitt åtta år innan man kommer till den insikten.

Tolkningen av lagen behöver därför vidgas eller om så krävs att lagen ändras. Rektor måste ges möjlighet att agera, skolan måste kunna gå från ”osäkert läge” till ”säkert läge”. För detta krävs tre förändringar.

  • Rätten till en narkotikafri arbetsplats och studiemiljö måste väga tyngre än den enskildes rätt att avstå från att lämna drogtest utan konsekvenser. Grundlagens skydd mot tvingande kroppsligt ingrepp från det allmänna ska kvarstå men möjligheten att använda drogtester och avstängning som konsekvens införas även i teoretiska utbildningar och moment.
  • Skolan måste ges möjlighet att ha kontroll över åtgärderna i samband med en anmälan till socialtjänsten genom att kunna kräva att eleven ska uppvisa ”kvitto” på drogfrihet.
  • Skolan ska vara skyldig att tillsammans med socialtjänst, vårdnadshavare och elev upprätta en handlingsplan till stöd för eleven.

Syftet är att elever ska få hjälp tidigt för att klara studierna, inte att skolan ska bli av med missbrukande elever.

  • Staffan Hübinette, författare och lärare i socialpedagogik och drogprevention, arbetar med drogprevention i skolor

Fler artiklar om Skola

Igår 05:30

Lärarstudenter måste få mer övning i att sätta betyg

Matilda Gustafsson, Ordförande, Lärarförbundet Student
20 februari

”Teoretiska program inte förlegade, S”

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L) Stockholms stad
17 februari

Otydligt uppdrag ger stora skillnader i förskolan

Helén Ängmo & IngBeth Larsson, Skolinspektionen
17 februari

Poliselever blir blåsta på utlovad forskning

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, Umeå universitet
14 februari

”S bör göra vinststopp till en valfråga”

Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad

Senast publicerat

Igår 16:21

”Att attackera polisen är att attackera vårt samhälle”

Kahin Ahmed, politiker (M) i Rinkeby-Kista
Igår 14:40

M låter pengar från vården dölja SL:s budgethål

Talla Alkurdi , oppositionslandstingsråd (S) SLL
Igår 13:25

”Ersätt Arbetsförmedlingen med en app i mobilen”

Stefan Hanna, kommunalråd (C), Uppsala
Igår 10:09

”Det kommunala självstyret är på dekis”

Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande (M) Ekerö kommun
Igår 06:15

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här