Skolan behöver nationell samordnare för nyanlända

Flyktingmottagande. För att klara de stora utmaningarna i skolan när det gäller att ta emot nyanlända krävs det att insatserna samordnas nationellt och att samtliga skolor delar på ansvaret. Skolledarna och Lärarnas Riksförbund vill att regeringen utser en nationell samordnare.
Bo Jansson & Matz Nilsson , Lärarnas Riksförbund / Skolledarna
Annons

Vi uppmanar regeringen att tillsätta en nationell samordnare som får i uppgift att koordinera och leda de insatser som initieras på olika håll och som har till syfte att hjälpa lärare, skolledare och huvudmännen att klara de stora utmaningar skolan har när det gäller det stora antalet nya elever.

Skolledare och lärare runt om i landet står inför stora utmaningar i dag. Att fullt ut följa skollagen och erbjuda fullgod utbildning åt alla asylsökande och nyanlända barn och ungdomar kompliceras i hög grad av att det saknas tillgång till behöriga lärare och övrig personal.

Huvudmännen, det vill säga kommuner och de fristående skolorna, klarar inte den uppkomna situationen och lärare och skolledare lämnas inte sällan att lösa svåra situationer helt på egen hand.

Annons

En nationell samordnare skulle få i uppgift att hjälpa och stötta skolledare och lärare i de svåra avvägningar de står inför, samt att underlätta för huvudmännen att bygga upp en fungerande organisation för att klara påfrestningarna.

Trots att det finns stödmaterial från Skolverket står rektorer inför en omöjlig ekvation. En rektor som står inför ett läge där varken personal eller plats finns till de elever som kommer till skolan behöver ett helt annat stöd.

En nationell samordnare skulle utgöra en krisledning för lärare och skolledare i deras nationella uppdrag. Ett stöd att fatta beslut och göra val som gör det omöjliga lite mer möjligt.

I avsaknad av nationell ledning riskerar vi att allvarligt åsidosätta likvärdigheten för eleverna.

Efter den överenskommelse som nyligen gjordes kring bland annat tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande ställer sig många exempelvis frågan om detta ska få några följdeffekter för utbildningen.

Kan man tänka sig andra former för dessa ungdomar, till exempel undervisning på andra språk än svenska med lärare med utländsk utbildning? Möjligheter att organisera gymnasieutbildning inom ramen för vuxenutbildningen skulle lösa många problem.

Detta är några av de frågor som en nationell samordnare skulle få på sin lott att lämna förslag kring.

Andelen SVA-lärare (lärare i svenska som andraspråk) måste öka kraftigt. Detta bör göras genom att befintliga lärare, företrädesvis inom svenska, erbjuds fortbildningsmöjligheter men även genom att lärosätena tar sitt ansvar och utbildar SVA-lärare i betydligt högre takt, samt att kravet på att köpa uppdragsutbildningar lyfts från kommunerna.

Här behövs en nationell samordnare med bemyndigande från staten som kan koordinera och följa upp samtalen med ansvariga inom universitets- och högskolesektorn.

Sist men inte minst bör uppdraget till en nationell samordnare innehålla frågor kring finansiering. Vi hör från våra medlemmar att lokala utbildningsnämnder diskuterar åtgärder för att begränsa flyktingmottagandet.

Det kan handla om att de styrande i en kommun inte längre vågar ta ansvar för de mer långsiktiga effekterna av ett omfattande flyktingmottagande.  

För att motverka sådan osäkerhet och rädsla föreslår vi att den nationella samordnaren får i uppgift att utreda nya finansieringsformer som säkerställer kommuner med högt mottagande en statlig kompensation som täcker även mer långsiktiga integreringsinsatser.

Vi måste hjälpas åt i den akuta situation vi befinner oss i och se till att incitamenten styr mot rätt beslut.

En extraordinär situation kräver extraordinära insatser. Sveriges skolledare och lärare vill fortsätta att ta ansvar för alla elevers rätt till en fullvärdig utbildning men behöver hjälp och stöd.

Vi tror att en nationell samordning behövs för att rättssäkerhet och likvärdighet ska kunna säkras i så stor utsträckning som möjligt. 

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

  • Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund
  • Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

Fler artiklar om Skola

24 mars

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
24 mars

”Lyft frågan om statlig styrning av skolan, M”

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund
23 mars

”Barn med autism ingår i skoluppdraget”

Malin Holm & Jiang Millington, föräldranätverket Barn i Behov
23 mars

”Skolan måste vara en trygg plats för alla elever”

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer
22 mars

”En elev får aldrig bli en fråga om lönsamhet”

Lisa Palm mfl, Feministiskt initiativ Sthlm

Senast publicerat

24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
24 mars

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
24 mars
24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här