Skolan behöver nationell samordnare för nyanlända

Flyktingmottagande. För att klara de stora utmaningarna i skolan när det gäller att ta emot nyanlända krävs det att insatserna samordnas nationellt och att samtliga skolor delar på ansvaret. Skolledarna och Lärarnas Riksförbund vill att regeringen utser en nationell samordnare.
Bo Jansson & Matz Nilsson , Lärarnas Riksförbund / Skolledarna
Annons

Vi uppmanar regeringen att tillsätta en nationell samordnare som får i uppgift att koordinera och leda de insatser som initieras på olika håll och som har till syfte att hjälpa lärare, skolledare och huvudmännen att klara de stora utmaningar skolan har när det gäller det stora antalet nya elever.

Skolledare och lärare runt om i landet står inför stora utmaningar i dag. Att fullt ut följa skollagen och erbjuda fullgod utbildning åt alla asylsökande och nyanlända barn och ungdomar kompliceras i hög grad av att det saknas tillgång till behöriga lärare och övrig personal.

Huvudmännen, det vill säga kommuner och de fristående skolorna, klarar inte den uppkomna situationen och lärare och skolledare lämnas inte sällan att lösa svåra situationer helt på egen hand.

Annons

En nationell samordnare skulle få i uppgift att hjälpa och stötta skolledare och lärare i de svåra avvägningar de står inför, samt att underlätta för huvudmännen att bygga upp en fungerande organisation för att klara påfrestningarna.

Trots att det finns stödmaterial från Skolverket står rektorer inför en omöjlig ekvation. En rektor som står inför ett läge där varken personal eller plats finns till de elever som kommer till skolan behöver ett helt annat stöd.

En nationell samordnare skulle utgöra en krisledning för lärare och skolledare i deras nationella uppdrag. Ett stöd att fatta beslut och göra val som gör det omöjliga lite mer möjligt.

I avsaknad av nationell ledning riskerar vi att allvarligt åsidosätta likvärdigheten för eleverna.

Efter den överenskommelse som nyligen gjordes kring bland annat tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande ställer sig många exempelvis frågan om detta ska få några följdeffekter för utbildningen.

Kan man tänka sig andra former för dessa ungdomar, till exempel undervisning på andra språk än svenska med lärare med utländsk utbildning? Möjligheter att organisera gymnasieutbildning inom ramen för vuxenutbildningen skulle lösa många problem.

Detta är några av de frågor som en nationell samordnare skulle få på sin lott att lämna förslag kring.

Andelen SVA-lärare (lärare i svenska som andraspråk) måste öka kraftigt. Detta bör göras genom att befintliga lärare, företrädesvis inom svenska, erbjuds fortbildningsmöjligheter men även genom att lärosätena tar sitt ansvar och utbildar SVA-lärare i betydligt högre takt, samt att kravet på att köpa uppdragsutbildningar lyfts från kommunerna.

Här behövs en nationell samordnare med bemyndigande från staten som kan koordinera och följa upp samtalen med ansvariga inom universitets- och högskolesektorn.

Sist men inte minst bör uppdraget till en nationell samordnare innehålla frågor kring finansiering. Vi hör från våra medlemmar att lokala utbildningsnämnder diskuterar åtgärder för att begränsa flyktingmottagandet.

Det kan handla om att de styrande i en kommun inte längre vågar ta ansvar för de mer långsiktiga effekterna av ett omfattande flyktingmottagande.  

För att motverka sådan osäkerhet och rädsla föreslår vi att den nationella samordnaren får i uppgift att utreda nya finansieringsformer som säkerställer kommuner med högt mottagande en statlig kompensation som täcker även mer långsiktiga integreringsinsatser.

Vi måste hjälpas åt i den akuta situation vi befinner oss i och se till att incitamenten styr mot rätt beslut.

En extraordinär situation kräver extraordinära insatser. Sveriges skolledare och lärare vill fortsätta att ta ansvar för alla elevers rätt till en fullvärdig utbildning men behöver hjälp och stöd.

Vi tror att en nationell samordning behövs för att rättssäkerhet och likvärdighet ska kunna säkras i så stor utsträckning som möjligt. 

  • Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund
  • Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

Fler artiklar om Skola

Idag 11:43
10 januari

Elever med hörselskada får föra sin egen kamp

Jonathan Wahlström, ordf Unga Hörselskadade
2 januari

Så får studieovana chans att bli toppforskare

Maria Arneng & Johan Ödmark, stiftelsen Läxhjälpen resp Kista Science City
30 december 2016

Var är biblioteken?

Sara Roberts & Stina Hamberg, DIK
28 december 2016

Förslaget om IB-betygen försvagar Sverige

Camilla Waltersson Grönvall m.fl, Alliansens utbildningspolitiska talespersoner

Senast publicerat

Idag 13:00

”Etnisk registrering leder bara till fördomar”

Aras Amin, fritidspolitiker (M) Spånga-Tensta
Idag 11:46

”Kontraproduktivt att inte visa verkligheten”

Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C)
Idag 11:43
Idag 05:45

Ny kurs ska öka kunskapen om extremism

Anna Carlstedt m.fl, nationell samordnare mot våldsbejakande extremism
Idag 05:45

Ny vårdform effektiv för unga på institution

Kent Ehliasson & Olivia Wigzell, generaldirektör, Statens institutionsstyrelse & generaldirektör, Socialstyrelsen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här