Så bromsar vi sopökningen

Miljö. Mycket återstår att göra för att minska det svenska sopberget och bryta sambandet mellan mängden sopor och den ekonomiska tillväxten. Att skapa en fungerande avfallsmarknad är ett steg på vägen.
Eva Samakovlis mfl , Forskningschef vid konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet
Annons

Det har skett mycket inom avfallshanteringen de senaste decennierna i Sverige. Återvinningen har ökat och mängden deponerat avfall har minskat. Ännu återstår dock mycket att göra för att bromsa ökningen av mängden avfall och bryta sambandet mellan avfallstillväxten och den ekonomiska tillväxten.

Åtgärderna är emellertid inte gratis. I en värld med begränsade resurser finns det anledning att hushålla med dem och använda dem på bästa möjliga sätt. Det gäller även inom miljöpolitiken. Givet att vi vill förbättra vår levnadsmiljö bör vi se till att vi får mesta möjliga miljövinst per satsad krona. Det innebär att avfallshanteringen bör organiseras så ekonomiskt effektivt som möjligt.

I syfte att ge riktlinjer för det fortsatta arbetet inom avfallspolitikens område har en ny nationell avfallsplan tagits fram av Naturvårdsverket. Vi är två forskare som i en studie för SNS räkning – Avfall-återvinna, bränna eller slänga? – skissat på några övergripande riktlinjer för en sådan politik. Vår utgångspunkt är att ekonomiska styrmedel som regel är att föredra framför rena regleringar. Skälen till det är många. Med ekonomiska styrmedel – såsom skatter och subventioner – skapas incitament hos både företag och hushåll att själva sköta avfallshanteringen på ett effektivt sätt. Politiken ska sätta upp målen men vägen dit bör helst utformas av dem som känner till kostnaderna och de möjliga tekniska lösningarna. Exempelvis kan det finnas goda argument för att låta hushållens renhållningsavgifter variera med vikten på deras avfall, något som tillämpas bara i 10 procent av Sveriges kommuner idag.

Annons

Syftet med ekonomiska styrmedel är att skapa en fungerande avfallsmarknad där externa effekter av olika slag, på till exempel miljön, räknas in i priset. Lyckas man skapa en fungerande avfallsmarknad blir prissignalen ett mycket mer effektivt verktyg än direkta politiska regleringar, som sällan kan ta hänsyn till alla omständigheter, lokalt och över tid.

Vi är medvetna om att det inte alltid går att skapa en sådan fungerande avfallsmarknad. Möjligheten att beräkna de externa kostnaderna varierar, inklusive möjligheten att sätta ett pris på miljön. Målstyrande modeller bör trots det vara utgångspunkten i en effektiv miljöpolitik. Rent administrativa regleringar bör bara tas till när ekonomiska styrmedel, av olika skäl, inte går att använda.

Detta har betydelse för hur man ska förhålla sig till den så kallade avfallshierarkin, som är en grundbult i Sveriges och EU:s miljöpolitik. Enligt denna ska man i första hand försöka förebygga uppkomsten av avfall, i andra hand främja återvinning, i tredje hand låta avfallet gå till förbränning och i sista hand låta avfallet deponeras. Men hierarkin bör inte vara fixerad. Det är exempelvis inte alltid som återvinning är att föredra framför förbränning och energiutvinning. Vad som är optimalt beror på en mängd faktorer och kostnader; vilket material det rör sig om, teknikutvecklingen, de regionala förutsättningarna etcetera. Om det är önskvärt att återvinna eller bränna hushållens pappersavfall, för att ta ett exempel, bör närheten till pappersbruk och befolkningstäthet på orten påverka beslutet. Det talar för att återvinningsmålen inte bör vara desamma över hela landet.

Ekonomiska styrmedel tillåter en högre flexibilitet jämfört med en fast avfallshierarki. Det innebär att myndigheterna inte behöver skaffa sig detaljkunskaper om en oöverskådlig verklighet. Skatte- och subventionsnivåer kan dessutom lättare justeras efter hand än strikta regleringar. Om företag och hushåll ges privatekonomiska drivkrafter att finna de bästa lösningarna på sina avfallsproblem så är vi övertygade om att lösningarna blir bättre och mer ändamålsenliga. Det bör åtminstone så långt det är möjligt vara utgångspunkten för en effektiv miljöpolitik. 

Fler artiklar om Miljö

25 september

Malmö gör FN:s hållbarhetsmål till sina

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö m.fl
25 september

Hållbar global utveckling nyckeln till framtiden

Gabi Björsson mfl, generalsekreterare Afrikagrupperna
23 september

"Klimatpolitiken är för svag"

Valdi Ivancic & James Brocka, Socialliberalerna
22 september

Fler stora kliv för miljön krävs i nästa budget

Svante Axelsson & Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen
18 september

”Nödvändigt med ökat stöd till biogas”

Claes Thunblad m fl, Avfall Sverige

Senast publicerat

Idag 14:00

Dags för KD att lämna DÖ

Magnus Jacobsson, kommunpolitiker (KD)
Idag 12:30

Inför ett trygghetslyft mot mobbning

Lars Arrhenius, generalsekreterare Friends
Idag 11:53

Nu sätter vi fart på bostadsbyggandet

Nooshi Dadgostar, bostadspolitisk talesperson (V)
Idag 11:26

Utförsäkringarna ett av M:s stora misslyckanden

Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister
Idag 06:30

Så kan landstingen effektivt förebygga stroke

Inger Ros mfl , ordförande Riksförbundet HjärtLung

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här