Politikerna styrdes av en dold agenda under Carema-affären

Omsorg. Från förvaltningsledningens sida förväntade vi oss ett professionellt agerande från nämndens sida. Men vi blev tagna på sängen av händelseförloppet runt Koppargården där det nu visar sig att Folkpartiet drevs av en dold agenda, replikerar Leif Spjuth, nyligen avhoppad chef för stadsdelsförvaltningen i Hässelby-Vällingby.
Leif Spjuth , f d förvaltningschef Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Annons

Lars-Åke Davidsson, ersättare för Folkpartiet i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, inleder sin debattartikel i Dagens Samhälle den 21 maj med raden ”Våren och sommaren 2011 arbetade jag och min gruppledare i nämnden för att bli av med Carema. Hon och kommunal MAS grävde fram de fakta som gjorde det möjligt att agera."

Här lägger Lars-Åke Davidsson helt öppet korten på bordet - det finns en koppling mellan enskilda nämndledamöter och en enskild tjänsteman, den kommunala MAS:en - medicinskt ansvarig sjuksköterska. I detta fall en dold agenda där folkpartiet genom sin utslagsröst i nämnden redan våren 2011 hade tagit ställning – det vill säga ”att bli av med Carema”.

Nu gällde det bara att få fram tillräckligt med underlag. Detta är ett agerande som åsidosätter den grundläggande principen att alla ärenden som ligger till grund för beslut i nämnder och styrelser ska vara sakligt och objektivt utredda av en opartisk förvaltningsorganisation.

Annons

Jag vill gärna lyfta fram den konsultrapport som presenterades i samband med att jag och avdelningschef Annica Dominius tillträdde våra anställningar i Hässelby Vällingby 2007. I den står att MAS har blivit nämndens tjänsteman, vilket skapat problem för förvaltningschefen och avdelningschefen och därmed osäkerhet i ledningsfunktionen.

Upphandlingen av Koppargården var en så kallad kvalitetsupphandling. Det vill säga ersättningen till entreprenören var fastställd i förväg och anbudsgivarna ”tävlade” enbart om kvaliteten. Carema tog hem upphandlingen. I det avtal staden träffade med Carema angavs tydligt vad som gäller Caremas åligganden och för hävande av avtalet.

Entreprenadupphandlingar förutsätter att det i kommunen finns en beställarkompetens som inbegriper både saklighet och objektivitet. Äldreomsorgsavdelningen har lagt ner ett omfattande arbete på att genom åren följa upp verksamheten, göra oanmälda och anmälda besök på Koppargården, räkna bemanning etcetera. Fokus låg här på att få en helhetsbild över verksamheten, det vill säga både den sociala omsorgen och hälso- och sjukvården. Detta för att säkerställa att nämnden fick välunderbyggda underlag.

Enligt Lars-Åke Davidsson ägnade sig folkpartiet och kommunal MAS däremot åt andra göromål - att ”gräva fram fakta” - allt i syfte att få fram tillräckligt med underlag för att ”göra det möjligt att agera” och därmed ”göra sig av med Carema”. Här finns en tydlig åtskillnad. När man gräver efter något är man fokuserad på att hitta det man söker – allt annat lägger man åt sidan.

När jag lusläste alla rapporter och äntligen fick de otvättade rapporterna från tidigare år så blev bilden kristallklar” skriver Lars-Åke Davidsson. Det finns inga otvättade rapporter. Däremot hade jag synpunkter på två av MAS rapporter för att de i vissa delar var felaktiga, osakliga eller behövde utredas vidare. Så ska en förvaltningschef agera. Jag gjorde helt enkelt mitt jobb. Mitt förfaringssätt i denna del har jag informerat nämnden om. Men Lars-Åke Davidsson vägrar fortfarande att ta till sig min förklaring.

Lars-Åke Davidsson fortsätter ”Efter tre år hade Carema inte ens börjat uppfylla sitt leveransåtagande". Detta är ett helt felaktigt konstaterande. Det framgår tydligt i förvaltningens uppföljningar att det skett en utveckling i positiv riktning men att det kvarstod brister inom hälso- och sjukvården. Man måste som beställare vara saklig och objektiv. Det gäller också våra politiker i nämnder och styrelser.

Lars-Åke Davidsson framför till sist att Carema inte uppfyllde avtalet. Visserligen har jag utlöst ett vite eftersom Carema inte genomförde personalutbildning enligt avtal. Men i övrigt har några avtalsbrott inte konstaterats enligt de avtalsuppföljningar som äldreomsorgsavdelningen och MAS har genomfört. Däremot har de avvikelser och brister som identifierats förmedlats till Carema med tidplan för åtgärdande.

I detta sammanhang vill jag framhålla att förvaltningen har sett mycket allvarligt på läkarföretagets Trygg Hälsas anmälningar om förhållandena på Koppargården. Detta föranledde mig att i september 2011 kontakta Socialstyrelsen, vilket därefter resulterade i att myndigheten öppnade ett tillsynsärende.

Händelserna kring Koppargården har upprört många. I förvaltningen skapades ett sår som fortfarande är öppet. Det handlar inte här om huruvida äldreomsorgen ska drivas i privat eller kommunal regi. Det är politiska ställningstaganden som förvaltningen inte ska ha någon åsikt om. Utan vad det handlar om är hur ärendet har hanterats. Och detta oberoende av vad Socialstyrelsen kommer att presentera i sin granskning.

I konsultrapporten från 2007 anges att nämnden saknar förtroende för förvaltningen. Men vad detta öppna sår nu handlar om är att den del av förvaltningen som var närmast berörd av Koppargården tappade förtroendet för nämnden. Vi hade förväntat oss ett professionellt agerande och blev helt tagna på sängen av det händelseförlopp som följde.

Det råd jag nu vill ge är att nämnden tillsammans med förvaltningen arbetar för att återskapa förtroendet för varandra. Men detta kräver reflektion över det som hänt och framförallt att man en gång för alla upphör med dolda agendor.

  • Leif Spjuth, före detta förvaltningschef Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

Fler artiklar om Omsorg

24 maj

Oroande att regeringen verkar slagit sig till ro

Tomas Tobé & Cecilia Widegren, Moderaterna
23 maj

Politikerna måste återta makten över assistansen

Thomas Jansson & Stig Nyman, FUB/Handikappförbunden
20 maj

Regeringen satsar stort på eftersatt socialtjänst

Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister (S)
20 maj

Så kan socialtjänsten motverka extremism

Ann Jönsson & Beatrice Hopstadius, utredare / enhetschef Socialstyrelsen

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här