Otydligt uppdrag ger stora skillnader i förskolan

Barn. Förskolan är det första steget i utbildningssystemet och ska väcka barnens lust att lära. I flera granskningar som Skolinspektionen gjort ser vi problem i dialogen kring förskolans uppdrag. Det riskerar att leda till skillnader i kvalitet i förskolors pedagogiska arbete.
Helén Ängmo & IngBeth Larsson , Skolinspektionen
Annons

Skolinspektionen har idag, fredag, lämnat sin andra regeringsrapport i ett treårigt uppdrag där vi granskar förskolan. Årets rapport grundas på tio kvalitetsgranskningar. 

Den samlade bilden är att det finns betydande olikheter i hur förskolor arbetar med det pedagogiska uppdraget. Olikheterna kan hänga samman med styrningen av verksamheten. I flera fall saknar olika nivåer i styrkedjan – huvudman, förskolechef, förskollärare – en gemensam bild av förskolans uppdrag. Bland annat kan dialogen vara otillräcklig mellan huvudmännen och förskolecheferna om mål och förväntningar rörande förskolornas arbetssätt. En orsak kan vara att huvudmän uppfattar förskolans uppdrag som ”svårt” och ”inte mätbart" jämfört med exempelvis grundskolans.

Förskolan är mycket uppskattad och många vårdnadshavare är nöjda. Vårdnadshavarnas förtroende är viktigt att värna. Men förskolans kvalitet behöver också bedömas i förhållande till ambitionerna i förskolans läroplansuppdrag. Förskolan är en egen skolform som ska ge barnen trygghet och stimulans. I läroplanen betonas uppdraget att tidigt stimulera barns lärande och fler mål har tillkommit. 

Annons

Regeringsrapporten innehåller flera viktiga resultat. Några exempel:

  • Hur undervisning ska utformas i förskolan behöver klargöras.

Undervisning i förskolan, ska inte jämföras med skolans, men det ska vara en målstyrd process som förskollärare leder. Det handlar om att planera arbetet med målen i läroplanen som självklar utgångspunkt. I annat fall riskerar barnen att gå miste om viktiga lärandetillfällen. Men många förskolor i våra granskningar diskuterar inte undervisning i någon större omfattning. Flera har inte heller fått vägledning kring detta. 

  • Få kommuner har en resursfördelning med socioekonomiska inslag. 

Förskolan och möjligheter till lärande är viktig för att kompensera för olikheter i barnens uppväxtvillkor. Resurserna till förskolorna måste därför fördelas på ett sätt som utjämnar barnens olika förutsättningar. Men vi ser att endast en tredjedel av kommunerna har socioekonomiska inslag i sina resursfördelningsmodeller och få har strategier för uppföljning. 

  • Många förskolor arbetar inte aktivt med jämställdhetsuppdraget.

Förskolan har ett uppdrag att motverka traditionella könsmönster och beteenden och ska arbeta med att låta barnen pröva och utveckla förmågor utan att de begränsas av könsstereotypier. Vi ser att förskolor arbetar med frågor om likabehandling men inte aktivt med det specifika jämställdhetsuppdraget. Det leder ibland till att barnen inte får aktiv vägledning till att pröva olika intressen och förmågor. 

Huvudmännens agerande är avgörande för hur ambitionerna i förskolans läroplan får genomslag. Det är viktigt att alla huvudmän ger sina förskolechefer goda förutsättningar för att de i sin tur ska kunna ge stöd till förskollärare som i slutändan är de som ska omsätta det viktiga och breda läroplansuppdraget. Om denna styrkedja inte finns på plats uppstår skillnader i tolkningar och risk för att alla barn inte får samma förutsättningar för sitt lärande. 

Vi uppmanar huvudmän och förskolechefer att ta del av vår regeringsrapport och bedöma om det behövs fler insatser för att ge alla barn goda och lika möjligheter till att aktivt lära i förskolan.

Fler artiklar om Skola

Idag 05:30

”Varenda unge ska klara gymnasiet”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)
21 februari

Lärarstudenter måste få mer övning i att sätta betyg

Matilda Gustafsson, Ordförande, Lärarförbundet Student
20 februari

”Teoretiska program inte förlegade, S”

Lotta Edholm, oppositionsborgarråd (L) Stockholms stad
17 februari

Poliselever blir blåsta på utlovad forskning

Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin, Umeå universitet
14 februari

”S bör göra vinststopp till en valfråga”

Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad

Senast publicerat

Idag 13:19

”Öka godstrafiken på järnvägen med längre tåg”

Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
Idag 13:11

”Privatisera delar av Arbetsförmedlingen”

Mads Lundgaard, arbetsförmedlare
Idag 06:00
Idag 05:45

När allt fler unga säljer sex krävs handling

Andréa Ström, vice ordförande (M) socialnämnden Stockholms stad
Idag 05:30

”Varenda unge ska klara gymnasiet”

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här