Lär av lyckade exempel och återuppliva torgen

Infrastruktur. Genom att lära av Göteborg, Gävle och Västerås kan vi se hur lokala torg kan förnyas, locka besökare och återta sin rättmätiga plats som levande centrum i samhällslivet.
Annons

Lokala torg runt om i landet är tyvärr platser där boende och besökare ofta känner otrygghet, särskilt under dygnets mörka timmar. Åtskilliga städer har under lång tid, med gott resultat, arbetat för att återta sina lokala torg och det offentliga rummet. Och – faktiskt – är bus och vandalisering är inte största hotet. Det är snarare ett symptom. Problemet ligger djupare. Flera av dagens problemtorg planerades utifrån tanken att all nödvändig handel och samhällsservice skulle finnas i anslutning till det lokala torget.

Men en ny tid bröt in. Arbetspendlingen ökade och vi började röra oss mer utanför den egna stadsdelen. Enpersonhushållen blev fler. Stora externa köpcentrum växte upp. E-handeln tog fart. Stadskärnor kontoriserades. Underlaget för handel och service utarmades. Undan för undan förlorade torgen sin roll i samhällslivet. Och in flyttade buset.

Att ingjuta nytt liv, ökad service och fler kunder i gamla centrum är ingen quick fix. En studie som bransch- och intresseorganisationen SABO låtit göra visar att det behövs både samhällsbyggnadsåtgärder och att fastighetsbolagen kan locka rätt verksamheter – ett blandat utbud av handel och service – till dess områden. Trygghet i stadsdelskärnan, god tillgänglighet och en inbjudande fysisk miljö är förstås självklarheter.

Annons

Ofta har fastighetsägarna ett underifrån-perspektiv i förnyelsearbetet som engagerar olika aktörer: boende och personer inom handel och samhällsservice. Motorn i förnyelsen av det lokala torget/centrumet är oftast en bra dagligvaruhandel. Bibliotek, restaurang/café, vårdcentral och annan service, liksom ett varierat handelsutbud, är viktigt för ett levande centrum. Gamla lokaler behöver byggas om för nya ändamål. Bostadsbebyggelsen behöver förtätas för att öka underlaget för lokal handel och service. Detta sker inte av sig självt.

Kommunerna behöver en organisation som förstår handelns behov. En studie vid Handelshögskolan i Göteborg understryker detta och visar på de problem som uppstod då Stockholms Stad avvecklade sitt verktyg, Centrumkompaniet. I studien görs en jämförelse med Göteborg som har en gynnsammare situation. För tiotalet år sedan förde Göteborgs stad samman förvaltning och ägande av sina kommersiella lokaler i ett speciellt bolag, med uppgift att utveckla stadsdelarnas infrastruktur för handel och service.

Kortedala Torg i Göteborg är ett exempel på vad som kan göras. Staden investerar och utvecklar fastigheter kring torget, bebyggelsen förtätas, kundunderlaget ökar och både boende och handlare intygar att utvecklingen varit positiv. Ett annat exempel, från Gävle, beskriver fördelar med att samlokalisera kommunal service. En träffpunkt skapades för stadsdelens invånare. Samtidigt drog stadsdelsbiblioteket i gång en kreativ kulturell satsning, vilket bidrog till ökad sammanhållning. Stadsdelsparken kompletterades med mötesplatser för spontanidrott, en lekskog och trygga promenadstråk. Västerås, som tidigare i år utsågs till Årets stadskärna, är ytterligare ett exempel. Också här byggde förnyelsestrategin på bred samverkan. Mängder av liknande exempel finns från olika delar av landet. Gemensamt för dem är hårt och kreativt arbete samt också ofta stora investeringar.

De allmännyttiga bolagen är ofta en av ägarna vid landets torg. Genom att utmana, inspirera, utbyta och förmedla idéer mellan bolagen, bidrar SABO till att snabba på förnyelsen av äldre lokala torg och centrum runt om i Sverige. I debatten hamnar fokus lätt på hotande externa handelscentrum. Vi menar att förnyelsen i stället måste utgå från torgets attraktivitet och förmåga att locka besökare. Målet är att bli ett förstahandsval.

Det urbana livet kräver hållbar utveckling. Fastighetsägare, handlare och det allmänna måste samarbeta bättre för att skapa framtidens ekonomiskt och socialt hållbara handelsplatser. I denna samverkan kommer allmännyttan att med lyhördhet bidra med engagemang, idéer och drivkraft.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Infrastruktur

22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
22 mars

”Biogasen används bäst till elproduktion”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
20 mars

Unionen: ”Så skapas ett framgångsrikt Norrland”

Stig Boman mfl, ordförande Unionen Västerbotten
18 mars

Regeringen måste påskynda utbyggnaden av Arlanda

Karin Ernlund & Michaela Haga, ordföranden (C) Stockholms stad & Stockholms län

Senast publicerat

Igår 13:35

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
Igår 11:06

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
Igår 10:56
Igår 10:29

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här