”Gör översiktsplanen bindande”

Bostadsbristen. Vi tror att regeringen är inne på rätt spår när den vill ta bort delar av detaljplaneprocessen, men vi tror också att det kräver att avvägningen mellan det allmänna och det enskilda görs redan i översiktsplaner, skriver Fastighetsägarna i en replik.
Tomas Ernhagen mfl , chefekonom Fastighetsägarna
Annons

REPLIK. I debattartikeln ”Därför byggs det för få bostäder” (5/2) levererar Inga-Maj Eriksson, Anki Ingelström och Yvonne Seger ett intressant inspel i debatten om bostadsbristens orsaker och lösningar. Vi håller med författarna om att diskussionen alltför länge haft ett lite ensidigt fokus på förenklingar av plan- och bygglagen. 

Det har funnits en övertro på att ytterligare regelförenklingar ska leda till en explosion av nyproduktion. Så är det naturligtvis inte. 

Uppenbarligen går det att bygga även med det nuvarande regelverket. Att bostadsproduktionen i Sundbyberg under lång tid har gått på högvarv, samtidigt som det rått stiltje i kommuner som Danderyd och Lidingö, visar detta i blixtbelysning. 

Annons

Det gör å andra sidan att man förundras över den starka tilltro författarna fäster vid det kommunala inflytandet. I fallet Danderyd och Lidingö är det snarare det kommunala inflytandet som är problemet. Här skulle det vara önskvärt med ett ökat regionalt inflytande på bekostnad av det kommunala. 

Men även om det går att bygga med dagens regelverk så är inte allt frid och fröjd. I internationella jämförelser sticker Sverige ut när det gäller planprocessernas långa ledtider. Här tror vi att det finns mycket att vinna på att omformulera innehållet och ansvarsfördelningen i de olika leden från översiktsplanen till bygglovshanteringen. 

Som författarna skriver, är avvägningen mellan det allmänna och det enskilda intresset av central betydelse. Frågan är bara hur detta ska göras på ett sätt som samtidigt skapar effektivitet i processen.

Vi tror, till skillnad från författarna, att regeringen är inne på rätt spår när den vill ta bort delar av detaljplaneprocessen, men vi tror också att det kräver att avvägningen mellan det allmänna och det enskilda görs redan i översiktsplaner. 

Det kräver i sin tur att de blir både mer genomarbetade och mer uppdaterade än i dag och dessutom bindande för kommunen. Som en positiv följdeffekt skulle vi också kunna få en levande och demokratisk diskussion om kommunens framtida utveckling. 

Med en rimligt detaljerad översiktsplan, skulle de övriga stegen i planprocessen (detaljplan och bygglov) kunna hanteras i ett sammanhang. Vad vinner vi på det? I dag är plan- och bygglovsprocesserna ganska snarlika. 

De är överlastade av detaljarbete och oftast förknippade med långa överklagandeprocesser. Med förslaget ovan skulle medborgardialog ske i samband med översiktsplanering samtidigt som detaljgranskningen skulle kunna begränsas till ett tidsbegränsat tillfälle. 

Vi skulle därmed kunna få en engagerad debatt om kommunens framtid. Dagens hantering har lett till en situation där medborgarnas involvering i stadsutvecklingen oftast präglas av ett negativt motstånd mot enskilda projekt.      

Med förslaget ovan skulle processen kunna effektiviseras ordentligt. När den politiska diskussionen och medborgardialogen har klarats av i samband med översiktsplanen, kan en exploatör lämna in sin projektplan till kommunens tjänstemän som granskar den för att säkerställa att den följer översiktsplanens krav samt säkerhetsmässiga specifikationer. 

Det innebär också att kommunala särkrav och önskemål, utöver vad som specificerats i översiktsplanen, inte får tillkomma. Därmed skulle vi få en process som är snabb, effektiv, transparent och demokratisk.

Eftersom många byggherrar i dag inte mäktar med de segdragna och fördyrande förhandlingarna med kommunen, bidrar förslaget också till att öka konkurrensen på byggmarknaden.   

Ett annat problem med författarnas analys gäller synen på bankernas och finansmarknadernas risktagande. De skriver att investeringar i boende ofta ses som osäkra och att bankerna därför är ovilliga att låna ut till sådana investeringar. 

Det är en märklig slutsats med tanke på att tillgången till kapital för bostadsbyggande sällan varit så gynnsam nu, oavsett om det gäller banklån eller tillgång till institutionellt kapital. Dessutom har alternativa finansieringsformer utvecklats ordentligt de senaste åren. 

Nej, just tillgången till kapital är inte det stora problemet på dagens bostadsmarknad. Därmed framstår slutsatsen att staten bör tillskjuta mer pengar lite udda. 

Det stora finansieringsproblemet i dag gäller slutkunden, det vill säga köparen av en bostadsrätt eller en villa. Här är det viktigt att oron för hushållen skulder inte leder till åtgärder som försämrar förutsättningarna för nyproduktion ytterligare. 

Den aspekten måste riksdagspartierna ha med sig i de blocköverskridande samtal om bostadsmarknaden som nyligen inletts.   

Dessa samtal måste också, vilket författarna påpekar, fokusera på att skapa ett ”skattesystem som stimulerar till ökad rörlighet på bostadsmarknaden”. Ökad rörlighet är helt centralt för att vi ska använda det befintliga bostadsbeståndet på ett effektivare sätt än i dag. 

Författarna glömmer dock den lilla detaljen att hyressättningssystemet har samma effekt på hyresrättsmarknaden som reavinstskatten har för det ägda boendet. Det låser in folk i sitt boende så att vissa bor för stort och andra för trångt.  

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Debatt/ Infrastruktur

Bostadspolitiska samtalen

Regeringen och oppositionen deltog i blocköverskridande samtal om den framtida bostadspolitiken, men kunde inte komma överens. Båda sidorna lägger fram egna förslag för att lösa bokrisen. Debatten fortsätter.
Klicka här för att delta i debatten

30 inlägg i denna debatt

Inga-Maj Eriksson, tekn dr, adj prof KTH mfl
Ann-Margarethe Livh, bostadsborgarråd (V) Stockholm
Tomas Ernhagen mfl, chefekonom Fastighetsägarna
Robert Hannah & Lars Hultkrantz, Liberalerna
Roland Ekstrand, fd kommunalråd Värmdö (FP)
Anders Danielsson, vice vd Skanska
Karin Karlsbro, hållbarhetschef Fastighetsägarna Stockholm
Ingrid Gyllfors mfl, vd Stiftelsen Stockholms studentbostäder
Caroline Szyber, civilutskottets ordförande (KD)
Susanne Rudenstam & Anders Josephsson, Sveriges Träbyggnadskansli
Muharrem Demirok , kommunalråd (C) Linköping
Reinhold Lennebo
, vd Fastighetsägarna Sverige
Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter
Mariell Juhlin, chefsekonom Hyresgästföreningen
Magdalena Schröder & Diana Mamendi, MUF Stockholm
Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Dela den här debatten

Fler artiklar om Infrastruktur

22 mars

Trähus inte alltid bästa lösningen

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
22 mars

”Biogasen används bäst till elproduktion”

Håkan Agnevall, vd Volvo Bussar
20 mars

Kommunerna sitter på flera stolar i avfallshanteringen

Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna, Sverige
20 mars

Unionen: ”Så skapas ett framgångsrikt Norrland”

Stig Boman mfl, ordförande Unionen Västerbotten
18 mars

Regeringen måste påskynda utbyggnaden av Arlanda

Karin Ernlund & Michaela Haga, ordföranden (C) Stockholms stad & Stockholms län

Senast publicerat

24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
24 mars

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
24 mars
24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här