Stärk funktionshindrades rätt till försörjning

Funktionsnedsättning. Möjligheterna att varje månad betala för bostad, kläder, mat och allt annat som en människa behöver för att leva, måste stärkas för en femtedel av Sveriges befolkning. Det handlar om rätten till arbete men också om stabila socialförsäkringar, rehabilitering och utbildning, skriver företrädare för 38 funktionshinderorganisationer.
Ingrid Burman m fl , Handikappförbunden
Annons

De senaste veckorna har partierna tävlat med varandra om att nå viktiga väljare: småföretagare, lärare, pensionärer och ungdomar är bara några av de grupper som har blivit uppvaktade på olika sätt. Men valet gäller också livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning – vi är inget särintresse, utan utgör var femte väljare.

Handikappförbundens viktigaste valfråga är rätten till försörjning. Hit hör naturligtvis åtgärder för att öppna upp arbetsmarknaden för fler. Men rätten till försörjning handlar inte bara om arbete. Den omfattar också frågor om rehabilitering, lönestöd, kommunala avgifter, rätt till utbildning och ökad kunskap om funktionsnedsättningar hos lärare och rektorer. Frågan om urholkade statsbidrag för funktionshinderrörelsen hör också hit. Stagnerade bidrag i kombination med att fler organisationer ska dela på kakan har nämligen minskat funktionshinderrörelsens möjligheter att arbeta för mänskliga rättigheter, mot diskriminering och för en ökad delaktighet. 

Handikappförbunden har frågat partierna hur de tänker agera i fem frågor som är avgörande för människors rätt och möjlighet till försörjning. Svaren visar glädjande nog att en majoritet av partierna vill förändra socialförsäkringen så att ingen blir av med sin sjukpenning utan att ha fått adekvata rehabiliteringsinsatser. Vi saknar dock förslagen i partiledartal och i valdebatten.  Samtliga partier säger att de vill genomföra Funka-utredningens förslag och de flesta vill höja taket för lönebidrag, men också här uteblir förslag och debatt. I diskussionen om arbetslösheten talar ingen om den stora grupp av människor med funktionsnedsättning som långtidsparkerats utanför arbetsmarknaden.

Annons

Den politiska oenigheten är större när det gäller frågan om att införa en spärr för kommunala avgifter. En sådan spärr behövs för att garantera rimliga levnadsvillkor för dem med livslångt behov av stöd till sin försörjning.  Hit hör bland annat personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar som aldrig har haft ett arbete och som har en mycket svag försörjning. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ vill införa ett ökat skydd mot kommunala avgifter. Övriga partier svarar att de hellre vill se andra lösningar för att säkerställa att människor med funktionsnedsättning har goda levnadsvillkor. Även här saknar vi förslagen i partiledartal och i valdebatten.

En bra skola och utbildning är en förutsättning för individens möjlighet att skaffa ett jobb. Men bland de elever som inte klarar målen i skolan finns många barn och unga med dolda eller synliga funktionsnedsättningar. Detta är ofta elever som med rätt stöd och bättre förutsättningar skulle kunna nå samma goda resultat i skolan som andra. Resurserna för att ge stöd till elever som är i behov av särskilt stöd har minskat under många år och ligger nu på en alarmerande låg nivå. Det finns också brister i rektors- och lärarutbildningen när det gäller att ge kunskap om olika funktionsnedsättningar och hur skolans verksamhet kan behöva förändras för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig kunskap och utveckla sina färdigheter. I vår enkät svarar samtliga partier att de vill säkerställa en fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar i rektors- och lärarutbildningen – ett steg mot en mer tillgänglig skola.

Nu vill vi också höra detta löfte av partiledarna. Partierna behöver fördjupa skoldebatten och tydliggöra att även barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar ska ha en god utbildning. 

Bristen på funktionshinderperspektiv i valdebatten visar tydligt att funktionshindersorganisationerna behövs. Det handlar om livsvillkoren för den miljon människor som lever med en funktionsnedsättning som påverkar deras vardagliga liv. Mer än hälften av dessa är organiserade i något funktionshindersförbund, organisationer med allt mindre ekonomiska resurser. I vår enkät svarar fyra partier att de i regeringsställning är beredda att genomföra en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer. Det är Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Övriga partier ger oklara svar och/eller vill göra en översyn.

Den regering som ska leda landet behöver gå från ord till handling för att stärka rätten till försörjning.

Det här är en opinionstext publicerad i Dagens Samhälle. Åsikterna som uttrycks i artikeln står skribenten/skribenterna för.

Fler artiklar om Omsorg

24 mars

Digitalisering av socialt arbete kräver kraftsamling

Stefan Larsson & Lupita Svensson, forskare Lunds universitet
21 mars

”Sverige måste utbilda för framtidens välfärd”

Heléne Fritzon, ordförande (S) förhandlingsdelegationen SKL
20 mars

Vi kan inte se på när unga tar sina liv

Carola Gunnarsson mfl, kommunstyrelsens ordförande (C) Sala kommun
8 mars

”Attityder gör att en våldsutsatt grupp missas”

Åsa Strahlemo, vice ordförande i DHR

Senast publicerat

24 mars

”Fi:s feminism är rent kvinnofientlig”

Linnea Hylén, ledamot i CUF:s internationella kommitté
24 mars

Lokalt samarbete med högskolan höjer kvaliteten

Eva Nordmark
, ordförande TCO
24 mars
24 mars

”Vårdval gör vården för reumatiker ojämn”

Håkan Håkansson & Cecilia Carlens, Reumatikerförbundet resp Sv Reumatologisk Förening

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här