Ansvarsröran skadar det svenska vägnätet

Infrastruktur. Uppdelningen av väghållningsansvaret mellan staten och kommunerna måste reformeras. Den senaste uppdelningen gjordes 1944, men idag är förutsättningarna radikalt annorlunda. Kärnfrågan är hur mycket av dagens statliga ansvar som bör överföras till regioner och kommuner och hur formerna för en ny finansieringsmodell kan se ut.
Jan Söderström , före detta chef för sektionen för infrastruktur och fastigheter på SKL
Annons

Vägverket – numera Trafikverket - kräver nu allt större bidrag från kommunerna för att bygga om det statliga vägnätet. Men är det rimligt att kommunerna betalar för det som egentligen är en statlig uppgift? Frågan har blivit ett allvarligt tvisteämne under de senaste åren. Under tvång har kommunerna måst acceptera medfinansiering och förskottering, det vill säga att kommunala skattepengar måste till för att uppgradera statens vägar.

Ytterst bottnar tvisten i frågan om väghållningsansvaret. Vilka vägar ska staten respektive kommunerna sköta? Idag har Trafikverket ansvar för alla viktigare vägar på landsbygden, men i många fall också gator inom tätorterna. Kommunernas ansvar inskränker sig i de flesta fall till gatorna i tätorten.

Den uppdelning av väghållningsansvaret som nu gäller gjordes år 1944. Man kan lugnt konstatera att samhällsutvecklingen numera gjort den överspelad. Då fanns det 2 500 kommuner, en indelning som byggde på 1862 års kommunalförordning. Hälften av dem hade i början av 1940-talet under 1 000 invånare och en fjärdedel under 500 invånare. Kommunerna var små och svaga, de flesta hade ingen kompetens att ta ansvar för den utveckling av vägnätet som den gryende bilismen krävde. Det var då självklart att staten måste ta det ansvaret.

Annons

Idag är förutsättningarna radikalt annorlunda. Efter två kommunreformer – den ena 1952, den andra kring 1970 – har antalet minskat till 290. Kommunerna har numera hög kompetens inom såväl planering, byggande som underhåll av infrastruktur. Och deras intresse för ett förbättrat vägnät är intimt sammankopplat med utvecklingen av såväl näringsliv som bostadsbyggande.

Uppdelningen av väghållningsansvar mellan staten och kommunerna måste nu reformeras. Medfinansiering och förskottering av projekt är ett tecken på att båda parter de facto inser att det är rimligt att kommunerna tar ett större ansvar. Vägverket har i flera omgångar försökt överföra en andel av de statliga vägarna till kommunerna, men dessa har givetvis inte haft några incitament att ta på sig ökat ansvar utan att få rimlig ekonomisk kompensation. Nu i höst har Trafikverket på nytt initierat en ny utredning om väghållningsansvaret – dock utan mandat att ändra på de ekonomiska förutsättningarna. Sannolikheten att man går i mål med några förändringar är alltså liten.

Den nuvarande ansvarsröran innebär stora problem på många håll. Orimligt mycket tid måste läggas ner på förhandlingar – som ibland liknar forna tiders hästhandel. Och många angelägna projekt kommer inte ens till stånd. Ett exempel är Orsa. Där är staten väghållare för Järnvägsgatan, en huvudgata som skär rakt igenom centrum. Gatans utformning inbjuder till höga hastigheter och trafiksäkerheten är besvärande låg. Inga åtgärder för att förbättra vare sig säkerhet eller miljö har genomförts under de senaste decennierna. Kommunen har tagit fram en plan för hur gatan bör byggas om som Trafikverket tillstyrkt. Av de cirka 20 miljoner som ombygganden kostar är Orsa beredd att stå för 13 miljoner och dessutom ta över underhållet om man får resterande 7 miljoner från Trafikverket. Men Trafikverket anser inte att de ska bidra till upprustningen – trots att det är en statlig väg!

Det borde nu vara tid för regering och riksdag att ta initiativet till en grundläggande översyn av väghållningsansvaret. En sådan måste innefatta såväl planering, byggande och drift som finansiering. Kärnfrågan är hur mycket av dagens statliga ansvar som bör överföras till regioner och kommuner och hur formerna för en ny finansieringsmodell bör se ut. Att dagens ansvarsuppdelning är överspelad är uppenbart: det är inte rimligt att kommunernas ansvar idag bygger på den kommunindelning som beslutades år 1862! 

  • Jan Söderström, före detta chef för sektionen för infrastruktur och fastigheter på SKL

Fler artiklar om Infrastruktur

20 februari

Vem har ansvaret för hyresrättens framtid?

Catharina Winberg, ordförande (M) Växjö Kommunföretag AB
20 februari

Lär av Norge för ökad informationssäkerhet

Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert
15 februari

Sverige snabbt utan mat vid en kris

Marianne Andersson, ordförande LRF Skåne
14 februari

Vågat av Peter Eriksson att ta åt sig äran för byggandet

Ewa Thalén Finné & Linda Jonsson, bostadspolitisk talesperson (M) resp ordförande Moderata Studenter
13 februari

Senast publicerat

Igår 16:21

”Att attackera polisen är att attackera vårt samhälle”

Kahin Ahmed, politiker (M) i Rinkeby-Kista
Igår 14:40

M låter pengar från vården dölja SL:s budgethål

Talla Alkurdi , oppositionslandstingsråd (S) SLL
Igår 13:25

”Ersätt Arbetsförmedlingen med en app i mobilen”

Stefan Hanna, kommunalråd (C), Uppsala
Igår 10:09

”Det kommunala självstyret är på dekis”

Adam Reuterskiöld, kommunstyrelsens ordförande (M) Ekerö kommun
Igår 06:15

Var med i debatten du också

Vill du vara med i debatten? Klicka här!

Debatten på webben – nyheterna i tidningen

Dagens Samhälle vänder sig till beslutsfattarna på den offentliga marknaden. Tidningen kommer ut varje torsdag, 45 gånger per år. Prova gratis här